Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens


Jessified Comm V Burkweg 27, 3520 Zonhoven jessica@jessifiedhealth.be
BTW: BE0725602164


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Jessified Health, een commanditaire vennootschap, met maatschappelijke zetel te Burkweg 27, 3520 Zonhoven, BE0725602164, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Jessified Health houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Jessified Health aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Jessified Health niet. Jessified Health is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Jessified Health is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Jessified Health. Jessified Health kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet (meer) beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen


• De Klant selecteert de artikelen en plaatst ze in het winkelmandje.
• Wanneer de bestelling volledig is gaat de Klant naar het winkelmandje waar hij een overzicht krijgt van de bestelling.
• Op de volgende pagina kan de Klant zich registreren of inloggen indien de Klant reeds gekend is. Tevens kan de Klant hier zijn afleveradres aanpassen.
• Jessified Health verzendt via Bpost (België) en levert uitsluitend in België
• De leveringstermijn voor verzending met Bpost België bedraagt ongeveer 3-7 werkdagen
• De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
o via kredietkaart
o via bankkaart (België)
• De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden , vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Jessified Health. Jessified Health is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering, uitvoering van de overeenkomst en gebreken


We streven ernaar om alle aangekochte artikels, in de mate van het mogelijke, zo snel mogelijk te leveren, binnen ongeveer 3-7 werkdagen. Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België (BPost). De bestelling(en) worden aan huis geleverd of in een afhaalpunt, of kunnen gratis worden afgehaald in de hoofdzetel (Burkweg 27, 3520 Zonhoven)
Voor alle artikelen die verzonden worden bedraagt de verzendingskost €6
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel moeten door de Klant onmiddellijk bij de levering en uiterlijk binnen de 24 uur na de in ontvangst name worden gemeld aan Jessified Health. Iedere melding van een beschadiging, kwalitatieve tekortkoming of zichtbaar gebrek dient steeds met foto’s te worden gestaafd.
Elk verborgen gebrek dient te worden gemeld binnen de 24 uur na kennisname van het gebrek en uiterlijk binnen de 2 maanden na in ontvangst name van de goederen. Ook elke melding van een verborgen gebrek dient te worden gestaafd met het nodige fotomateriaal.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Jessified Health. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op de hoogte te stellen van het eigendomsvoorbehoud van Jessified Health, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht


Wie? Enkel consumenten kunnen gebruik maken van het herroepingsrecht
Wanneer? Binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de in ontvangst name van het goed. Indien het gaat over een aankoop van meerdere goederen tegelijkertijd of een bestelling die samengesteld is uit meerdere afzonderlijke leveringen, vat de herroepingstermijn aan de dag na de in ontvangst name van het laatste onderdeel van de zending.
Hoe? Via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Schriftelijk per post of e-mail) naar Jessified Health BV, Burkweg 27, 3520 Zonhoven of jessica@jessifiedhealth.be. Deze melding dient te worden verzonden voor het verstrijken van de herroepingstermijn. Bij aanvaarding van een retour worden de gelden van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen na bewijs van terugzending van alle artikelen terugbetaald aan de consument op dezelfde wijze als waarop de betaling door de consument gebeurde bij de aankoop.
Kosten? Indien de klant heeft geopteerd voor een verzending van de bestelling in plaats van de gratis afhaling op het afhaalpunt, zal de verzendkost ten laste van de klant blijven. Ook de kosten voor het terugsturen van de goederen zijn ten laste van de klant.
Wat wordt niet aanvaard? Wanneer één van de volgende elementen ontbreekt, zal een goed niet retour worden aanvaard en zal de aankoopprijs dus niet worden terugbetaald: ontbreken van de originele verpakking, het in perfecte staat terug overhandigen van het goed, het ontbreken van de handleiding of andere toebehoren,…

Artikel 8: Klantendienst


De klantendienst van Jessified Health is bereikbaar via e-mail op jessica@jessifiedhealth.. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Jessified Health beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Jessified Health zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen en geen nieuwe bestellingen af te leveren aan de betrokken Koper zolang voorgaande bestellingen niet correct zijn betaald

Artikel 10: Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking, Jessified Health respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
Voor de gegevens betreffende het privacy beleid van Jessified Health kan u terecht op de op de website gepubliceerde privacy policy van Jessified Health.

Artikel 11: Wijziging voorwaarden


Jessified Health kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 12: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken te Hasselt bevoegd, onverminderd het recht van Jessified Health om het geschil voor te leggen aan de rechtbank bevoegd op basis van de woonplaats van de Koper.